Inregistrare scoala

iile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi

învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt:

a)principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără

discriminare;

b)principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la

standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;

c)principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare

personală şi social-economice;

d)principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate

educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

e)principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către

actorii implicaţi direct în proces;

f)principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ

răspund public de performanţele lor;

g)principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului

intercultural;

h)principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor

culturale ale poporului român;

i)principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând

minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea

identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religio